Student Advisory Services

សេវាកម្មពិគ្រោះយោបល់សម្រាប់និស្សិត

ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ជាច្រើន យើងអង្កេតឃើញថា ជាទូទៅនិស្សិតភាគច្រើន ជាពិសេសនិស្សិតដែលទើបចាប់ផ្ដើម សិក្សានៅឆ្នាំដំបូងតែងតែប្រឈម នឹង ការលំបាកក្នុងការទទួលយកនូវ បរិយាកាសនៃការសិក្សាថ្មីនៅសាកលវិទ្យាល័យ ព្រោះពួកគេត្រូវជួបនឹងរបៀបនៃការសិក្សាការស្រាវជ្រាវ និង ការបង្រៀនថ្មីៗខុសប្លែកពីអ្វីដែលពួកគេធ្លាប់ឆ្លងកាត់កាល ពីនៅវិទ្យាល័យ ឬ ទីកន្លែងដែលពួកគេធ្លាប់សិក្សានៅកម្រិតមុនឧត្ដមសិក្សា។ឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះសាកលវិទ្យាល័យបានរៀបចំឱ្យមានសេវកម្មនិស្សិតមួយចំនួនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឱ្យពួកគេអាចសម្របខ្លួនទៅនឹងបរិយាកាសសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ និង សម្រេចបានគោលដៅនៃការសិក្សានៅពេលអនាគត។ សេវកម្មទាំងនេះ រួមមាន សេវកម្មសម្របសម្រួលដល់ការសិក្សា សេវកម្មផ្ដល់សម្ភារសិក្សា សេវកម្ម ផ្នែកបណ្ឌិតសភា សេវកម្មការងារ និង សេវកម្មពិគ្រោះយោបល់លើបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួន។

 

សេវាកម្មពិគ្រោះយោបល់លើបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួន

ក្រៅពីបញ្ហាសិក្សាទាំងអស់ ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនិស្សិតអាចនឹង ប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាផ្សេងៗ ទៀត ដែល នឹងជះឥទ្ធិពលលើដំណើរលូតលាស់នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ ពួកគេ។ បញ្ហាទាំងនេះមានដូចជា បញ្ហាសុខភាព បញ្ហា ទាក់ទងនឹងក្រុមគ្រួសារ បញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ ញៀនថ្នាំ ល្បែងស៊ីសង បញ្ហាស្នេហា ។ល។និង។ល។ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាទាំង នេះ និស្សិតត្រូវឆ្លងកាត់ការពិគ្រោះយោបល់ ឬ ប្រឹក្សាទៅលើបញ្ហា នីមួយៗ នៅក្នុងការិយាល័យសេវានិស្សិត ហើយជា ទូទៅការប្រឹក្សានេះគឺធ្វើឡើងទៅតាមករណីនីមួយៗ ដែលកើតឡើង ហើយចំណែកអ្នកដែលចូលរួមក្នុងការផ្ដល់ការប្រឹក្សា នេះរួមមានលោកប្រធានការិយាល័យសេវានិស្សិត លោកប្រធានផ្នែកកិច្ចការនិស្សិត និង លោកសាកលវិទ្យាធិការរងទទួល បន្ទុកកិច្ចការនិស្សិតនិងបណ្ឌិតសភា។ ចំពោះករណីពាក់ព័ន្ធជាមួយសុខភាព គ្រឿងញៀននោះការិយាល័យ នឹងបញ្ជូន និស្សិតទៅការិយាល័យសេវាសុខភាពដែលមានវេជ្ជបណ្ឌិត និង ជំនួយការពេទ្យរង់ចាំផ្ដល់ការប្រឹក្សាជាមួយនិស្សិត។

 

សេវាកម្មបណ្តឹងនិស្សិត

រាល់បណ្ដឹងតវ៉ារបស់និស្សិតទាំងអស់ ត្រូវតែបញ្ជូនទៅផ្នែកកិច្ចការនិស្សិត ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយទៅតាមករណី ជាក់ស្ដែងនីមួយៗ។ បញ្ហាបណ្ដឹងនិស្សិតភាគច្រើនកើតឡើង គឺទាក់ទងនឹងបញ្ហាសិក្សាស្រាវជ្រាវ និង បញ្ហាទូទៅ ចំណែក នីតិវិធីនៃការដោះស្រាយបញ្ហាបណ្ដឹង និស្សិតគ្រប់ប្រភេទត្រូវបានចែងនៅក្នុងវិធានប្រព្រឹត្ដល្មើសវិន័យនិស្សិតរបស់សាកល- វិទ្យាល័យ។ និស្សិតទាំងអស់ត្រូវបញ្ជូន ឬ ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់ខ្លួនមក ផ្នែកកិច្ចការនិស្សិត ឬ នៅការិយាល័យសេវា- និស្សិត ស្ថិតនៅតាមគ្រប់សាខារាជធានី-ខេត្ដ នៃសាកលវិទ្យាល័យ ដែលនៅទីនោះបុគ្គលិកបម្រើការរង់ចាំទទួលពាក្យ បណ្ដឹងដែលជាទូទៅបណ្ដឹងខ្លះដោយផ្ទាល់មាត់ តាមទូរស័ព្ទ អ៊ីមែល ឬ ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ បុគ្គលិកការិយា- ល័យ នឹងធ្វើកំណត់ហេតុនៃបណ្ដឹងនីមួយៗ និង ផ្ដល់ដំណោះស្រាយភ្លាមៗ ទៅតាមករណីជាក់ស្ដែងនិស្សិតដែលដាក់ពាក្យ បណ្ដឹងនឹងបានទទួលដំណោះស្រាយក្នុងរយៈពេលមិនលើស ពីមួយសបា្ដហ៍ បើករណីនោះជាករណីធ្ងន់ ។

 

សេវាកម្មដោះស្រាយបណ្តឹងនិស្សិត

នៅសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ចំនួននិស្សិតចុះឈ្មោះសិក្សា បានកើនឡើងទ្វេរដងជារៀងរាល់ឆ្នាំ ហើយការ គ្រប់គ្រងសកម្មភាពនិស្សិតក៏បានក្លាយទៅជាបញ្ហាចម្បង សម្រាប់គណៈគ្រប់គ្រងសាកលវិទ្យាល័យគ្រប់កម្រិតទាំងអស់។ សកម្មភាពឥរិយាបថ និងការប្រព្រឹត្ដរបស់និស្សិតទាំងនៅក្នុង និងក្រៅសាកលវិទ្យាល័យ គឺតែងតែនាំមកនូវផលប៉ះពាល់ ជា វិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានដល់សាមីខ្លួន សង្គម បរិយាកាសសិក្សា ស្រាវជ្រាវ និង កេរ្ដិ៍ឈ្មោះសាកលវិទ្យាល័យ។ ដើម្បី ការពារ និងទប់ស្កាត់នូវផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន ទាំងឡាយដែល នាំឱ្យខូចបរិយាកាសសិក្សាស្រាវជ្រាវដ៏ល្អ និង ដើម្បីឆ្លើយតប នឹង បញ្ហាបណ្ដឹងតវ៉ាផ្សេងៗ ផ្នែកកិច្ចការនិស្សិត ដែលមានការិយាល័យ សេវានិស្សិតបានធ្វើការសម្របសម្រួល និង ដោះ ស្រាយទៅតាមករណីនីមួយៗ ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបំពេញនូវរាល់តម្រូវការរបស់និស្សិត។