ព័ត៌មានបន្តការសិក្សា វគ្គសិក្សាថ្មី ថ្នាក់បន្តឆមាសថ្មី សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ រាជធានីភ្នំពេញ

ព័ត៌មានបន្តការសិក្សា

វគ្គសិក្សាថ្មី ថ្នាក់បន្តឆមាសថ្មី

នៅក្នុងវិស័យឌីជីថលដែលកំពុងវិវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័ស សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ រាជធានីភ្នំពេញ បានធ្វើការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សាដ៏ទំនើប ត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងម៉ត់ចត់ ដើម្បីបំពាក់ឲ្យសិស្សនូវសមត្ថភាពទាំងមូលដ្ឋានគ្រឹះ និងការអនុវត្តជាក់ស្តែង ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីសិក្សាបរិញ្ញាបត្ររង និងបរិញ្ញាបត្រក្នុងមុខជំនាញជាច្រើន ក្នុងមហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច និងមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ មនុស្សសាស្រ្ត និងភាសា 

ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី២ => ចូលរៀន

       នៅថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ (ចន្ទ-សុក្រ)

             ថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ (សៅរ៍-អាទិត្យ)

 

មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា

ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី២ => ចូលរៀន

       នៅថ្ងៃទី៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ (ចន្ទ-សុក្រ)

             ថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ (សៅរ៍-អាទិត្យ)

 

អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើនេះ សម្រាប់ប្អូនៗ និស្សិតដែលមានបំណងចង់ បន្តការសិក្សា ឬ ត្រូវនិវត្តន៍ការសិក្សា ឬត្រូវការសិក្សាឡើងវិញ (ចូលរៀនឡើងវិញ) អាចមកចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ។

 

ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទង

023 987 700 / 012 682 777 / 015 682 777

=> Telegram =>Location

=> វគ្គតឆ្នាំសិក្សាតាមឆមាស ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី២

សម្រាប់និស្សិតដែលមានបំណងចង់បន្តការសិក្សា កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្ររង៖

១. ភាសាអង់គេ្លស => ចូលរៀននៅថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ (ចន្ទ-សុក្រ) និងសៅរ៍-អាទិត្យ ថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ 

២. គ្រប់គ្រងធុរកិច្ច => ចូលរៀននៅថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ (ចន្ទ-សុក្រ) និងសៅរ៍-អាទិត្យ ថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ 

៣. បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន => ចូលរៀននៅថ្ងៃទី៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ (ចន្ទ-សុក្រ) និងសៅរ៍-អាទិត្យ ថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ 

៤. នីតិសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម => ចូលរៀននៅដើមខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ 

៥. វិស្វកម្មនិងស្ថាបត្យកម្ម => ចូលរៀននៅថ្ងៃទី.............

 

Business  ♥️ 

Y1S2 => 20 May 2024 (Mon-Fri)

25 May 2024 (Sat - Sun)

Business  ♥️ 

Y1S2 => 25 May 2024 (Sat - Sun)

English  ♥️ 

Y1S2 => 20 May 2024 (Mon-Fri)

 

English  ♥️ 

Y1S2 => 25 May 2024 (Sat - Sun)