ជំនាន់ ២៣ វគ្គតឆ្នាំសិក្សាតាមឆមាស ឆ្នាំទី២ ឆមាសទី១ សម្រាប់និស្សិតដែលមានបំណងចង់បន្តការសិក្សា កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្ររង

 

=> វគ្គតឆ្នាំសិក្សាតាមឆមាស ឆ្នាំទី២ ឆមាសទី១

សម្រាប់និស្សិតដែលមានបំណងចង់បន្តការសិក្សា កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្ររង៖

១. ភាសាអង់គេ្លស ►ចូលរៀននៅថ្ងៃទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣

 

២. គ្រប់គ្រងធុរកិច្ច ►ចូលរៀននៅថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ (ចន្ទ-សុក្រ) និងថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ (សៅរ៍-អាទិត្យ)

 

៣. បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ►ចូលរៀននៅថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ (ចន្ទ-សុក្រ) និងថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ (សៅរ៍-អាទិត្យ)

 

៤. នីតិសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម ►ចូលរៀននៅថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ (ចន្ទ-សុក្រ) និងថ្ងៃទី៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ (សៅរ៍-អាទិត្យ)

 

៥. វិស្វកម្មនិងស្ថាបត្យកម្ម ►ចូលរៀននៅថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ (ចន្ទ-សុក្រ)

 

ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទង៖

ទូរស័ព្ទលេខៈ  012 682 777, 015 682 777

Telegram Channel: htbbu.edu.kh/BBULearning

Facebook Page: bbu.edu.kh

Website www.bbu.edu.kh