សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ សូមស្វាគមន៍ ការចុះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គទី១ សិស្ស និស្សិត អ្នកសិក្សា នឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍២៥%

សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ សូមស្វាគមន៍

 => ឆ្នាំសិក្សាថ្មី២០២២-២០២៣ សាកលវិទ្យាល័យចាប់ផ្តើមលក់ពាក្យនិងទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនកម្រិតបរិញ្ញាបត្ររង បរិញ្ញាបត្រ ចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ

=> ការចុះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គទី១ សិស្ស និស្សិត អ្នកសិក្សា នឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍២៥% 

=> ផុតកំណត់ថ្ងៃទី៣១ មករា ២០២៣

=> ចូលរៀនថ្ងៃទី៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ (វេនចន្ទ-សុក្រ)

=> ចូលរៀនថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ (វេនសៅរ៍-អាទិត្យ)

=> ព័ត៍មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទ ០១២/០១៥ ៦៨២ ៧៧៧

=> ទីតាង: https://goo.gl/maps/k9MtBUspHLKeFpqq9

=> Register Online: https://bit.ly/3dxAMWL