ពិព័រណ៍​ការងារមានអត្ថ​ប្រយោជន័​ដូចជា៖

ពិព័រណ៍​ការងារ ត្រូវបាន​រៀបចំឡើង​ក្នុង​គោល​បំ​ណង​ដើម្បី​ភ្ជាប់ សាកល​វិទ្យា​ល័យ​ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន និង​សហគ្រាស​ជាច្រើន ពិសេស​ដើម្បី​ផ្តល់ឱកាស​ការងារ​ឱ្យ និស្សិត ស​.​ប​.​ប​. បាន​ជួប​និង​ស្វែង​យល់​ពី​ការអនុវត្ត​ជាក់ស្តែង​របស់​ក្រុមហ៊ុន និង​សហគ្រាស​ធំៗ និង​ល្បីៗ ដើម្បី​ឆ្លុះបញ្ជាំង​ពី​ប្រធានបទ​និង​មុខវិជ្ជា​ដែល​ពួកគេ​បាន​សិក្សា​នៅ​សាកល​វិទ្យា​ល័​យ​។​

​និស្សិត​ដែលមាន​បំ​ណង​ស្វែង​រក​ការងារ​ធ្វើ​សូម​យក CVs ភ្ជាប់​មក​ជាមួយ ដើម្បី​ទទួល​ឱកាស​ការងារ​និង​អត្ថ​ប្រយោជន័​ដូចខាងក្រោម​៖​
​» និស្សិត​នឹង​ទទួលបាន​ការ​ដាក់ពាក្យ ដើម្បី​បម្រើ​ការងារ​ដោយ សម្ភាសន៍​ផ្ទាល់​នៅនឹងកន្លែង​
​» ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​ពី​ឱកាស​ការងារ និង​អាជីព​ការងារ​
​» ផ្សព្វផ្សាយ​ពី​សេវាកម្ម និង​ផលិតផល​របស់​ក្រុមហ៊ុន​
​» ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​និង​ការណែនាំ​ល្អៗ​អំពី​តម្រូ​វ​ការ​ជំ​នា​ញ​ក្នុង​វិ​ស័​យ​ឧស្សាហកម្ម​ដែល​កំ​ពុងរីក​ដុះ​ដា​ល​

​នៅ​អគារ C & D ជាន់​ផ្ទាល់​ដី ចាប់ពី​ម៉ោង 7:30 am - 6:00 pm​
​សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិ​ត​សូម​ទា​ក់ទង​ទូរ​ស័​ព្ទ​លេ​ខៈ 098 999 666, ​ 012 242 277​