​សាកល​វិទ្យា​ល័យ​បៀល​ប្រាយ​ផ្តល់ឱកាស​អោយ​និ​ស្សិត​មហា​វិទ្យា​ល័​យ​គ្រប់​គ្រង​ធុរកិច្ច​ចុះ​ទស្សនកិច្ច​សិក្សា​ស្វែង​យល់​ពី​ធុរកិច្ច ផលិតផល និង​សង្វាក់​ផលិតកម្ម

អរគុណ​ដល់​Moo Moo Farms ដែល​បាន​សហកា​រណ៍​ជាមួយ​សាកល​វិទ្យា​ល័យ​បៀល​ប្រាយ​ផ្តល់ឱកាស​អោយ​និ​ស្សិត​មហា​វិទ្យា​ល័​យ​គ្រប់​គ្រង​ធុរកិច្ច​ចុះ​ទស្សនកិច្ច​សិក្សា​ស្វែង​យល់​ពី​ធុរកិច្ច ផលិតផល និង​សង្វាក់​ផលិតកម្ម​ដោយផ្ទាល់​នៅ​កសិដ្ឋាន​ដេ​ី​ម្បី​យល់ដឹង​កាន់តែច្បាស់​អំ​ពី​:​
​១-​ក​សិ​ធុរកិច្ច​
​២-​កសិឧស្សាហកម្ម​
​៣-​ក​សិ​ទេសចរណ៍​