កាប្រជុំពិភាក្សាក្រុមការងារគណៈកម្មាធិការធានាគុណភាពអប់រំផ្ទៃក្នុង

កាប្រជុំពិភាក្សាក្រុមការងារគណៈកម្មាធិការធានាគុណភាពអប់រំផ្ទៃក្នុង  ធ្វេីការបូកសរុបលទ្ធផលក្រោយបានចុះត្រួតពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់លេីភស្តុតាងជាក់ស្តែងស្តង់ដាទាំង៩នៅសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ សាខាខេត្តបាត់ដំបង