ដើម្បីឱ្យពួកគេអាចជ្រើសរើសមនុស្សត្រឹមត្រូវ សម្រាប់ការងារដែល ជាការងារសំខាន់មួយ ដែលអាចនាំឱ្យមានអាជីវកម្មល្អ និងបង្កើនផលិតភាពប្រកប ដោយនិរន្តរភាព

ពិព័រណ៌ការងារនេះ គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន ដល់អ្នកស្វែងរកការងារធ្វើ ដើម្បីឱ្យពួកគេអាចជ្រើសរើសមនុស្សត្រឹមត្រូវ សម្រាប់ការងារដែល ជាការងារសំខាន់មួយ ដែលអាចនាំឱ្យមានអាជីវកម្មល្អ និងបង្កើនផលិតភាពប្រកប ដោយនិរន្តរភាព។

វាត្រូវបានក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំធំបំផុត ដែលទាក់ទាញនិស្សិត និងអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើ ក៏ដូចជាអ្នកដែលកំពុងស្វែងរកព័ត៌មានការងារនៅលើទីផ្សារការងារក្នុងស្រុក។