សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ រាជធានីភ្នំពេញ កិច្ចប្រជុំស្តីពី ការពិនិត្យ និងដំណើរនៃរបាយការណ៍ស្វ័យតម្លៃ (SAR) និងឯកសារគាំទ្រផ្សេងៗ របស់ក្រុមការងារនៃគណ:កម្មាធិការធានាគុណភាពអប់រំផ្ទៃក្នុង

នៅថ្ងៃសុក្រ ១២ រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស. ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៩ @សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ រាជធានីភ្នំពេញ កិច្ចប្រជុំស្តីពី ការពិនិត្យ និងដំណើរនៃរបាយការណ៍ស្វ័យតម្លៃ (SAR) និងឯកសារគាំទ្រផ្សេងៗ របស់ក្រុមការងារនៃគណ:កម្មាធិការធានាគុណភាពអប់រំផ្ទៃក្នុង ទៅលើស្តង់ដារនីមួយៗ របស់ ស.ប.ប. សាខាខេត្ត-រាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីត្រៀមចូលរួម ក្នុងការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំលើគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សារបស់គណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជា (ACC-2019)