កិច្ចជំនួបរវាងលោកនាយកសាខា សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ខេត្តតាកែវ ជាមួយលោកនាយកសាខា គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC

កិច្ចជំនួបរវាងលោកនាយកសាខា សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ខេត្តតាកែវ ជាមួយលោកនាយកសាខា គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ថ្មីនៃឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១ រួមមានកម្រិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងកម្រិតបរិញ្ញាបត្រ ។