សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សារបស់និស្សិត

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សារបស់និស្សិតកម្រិតបរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី១២ និងបរិញ្ញាបត្ររង ជំនាន់ទី១៤
នៅថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០