កម្មវិធីសិក្សាបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់(អនុបណ្ឌិត) ជំនាន់ទី១០ ឆ្នាំទី១

កម្មវិធីសិក្សាបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់(អនុបណ្ឌិត) ជំនាន់ទី១០ ឆ្នាំទី១ មាសទី១ នៃឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១នឹងចាប់ផ្តើមទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ!
សម្រាប់ព័ត៍មានបន្ថែមសូមមកកាន់ទីតាំងសាកលវិទ្យាល័យឬទាក់ទងលេខ៖ 032 931 031/012 495 234/ 093 399 920/ 010 41 49 41/097 998 32 32
សូមអរគុណ!