សូមជម្រាបជូនសាធារណជន​ សិស្ស​ និស្សិត​ ទាំងអស់ជ្រាប​ថា​ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី​ ២០២០-២០២១​

សូមជម្រាបជូនសាធារណជន​ សិស្ស​ និស្សិត​ ទាំងអស់ជ្រាប​ថា​ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី​ ២០២០-២០២១​ សាកលវិទ្យាល័យនឹងចាប់ផ្តេីមចុះឈ្មោះចូលរៀនឆ្នាំទី១​ ឆមាសទី១​ ចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ។ 
ព័ត៍មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមកសាកលវិទ្យាល័យឬលេខទូរស័ព្ទដូចមានភ្ជាប់ជូនខាងក្រោម