សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី កាលបរិច្ឆេទបើកដំណើរបណ្តុះបណ្តាលបង្រៀននិងរៀន ក្នុងថ្នាក់ឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី កាលបរិច្ឆេទបើកដំណើរបណ្តុះបណ្តាលបង្រៀននិងរៀន ក្នុងថ្នាក់ឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ខែតុលា  ឆ្នាំ២០២០ ។
#ចំពោះកាលវិភាគសិក្សាមានផ្តល់ជូនតាមGroup messenger  នៃថ្នាក់នីមួយៗ
#និស្សិតទាំងអស់ត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍ណែនាំ SOP រួមមាន រក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព ពាក់ម៉ាស់ វាស់កំដៅ លាងដៃជានិច្ចជាមួយសាប៊ូ អាកុលឬចឹល ។