ដំណើរការ_ការពារសារណាបញ្ចប់កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ_ជំនាន់ទី១២_(ឆ្នាំសិក្សា២០១៦_២០២០)

#ដំណើរការ_ការពារសារណាបញ្ចប់កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ_ជំនាន់ទី១២_(ឆ្នាំសិក្សា២០១៦_២០២០)
#ការពារសារណាក្នុងកំឡុងពេលកូវីដ១៩ (១៥-០៨-២០២០) យើងរួមគ្នាការពារកូវីដ១៩ តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល។