ពិព័រណ៍ការងារឆ្នាំ២០១៩

#ពិព័រណ៍ការងារឆ្នាំ២០១៩
នៅសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ សាខាខេត្តតាកែវ
នៅថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩
#គោលបំណង@@
#ដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងកិច្ចសហការBBUជាមួយសហគ្រាសនិងក្រុមហ៊ុន
#បទបង្ហាញពីឪកាសការងារ និងអាជីពការងារជូនដល់សាធារណៈជននិងនិស្សិត
#ផ្សព្វផ្សាយពីសេវាកម្ម និងផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនកាន់តែទូលំទូលាយ
#និស្សិតនិងទទួលបានការដាក់ពាក្យដើម្បីបម្រើការងារដោយផ្ទាល់នៅនឹងកន្លែង
#ធ្វើបទបង្ហាញនិងការណែនាំល្អៗអំពីតម្រូវការជំនាញក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មដែលកំពុងរីកដុះដាល ។ល។