សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការដកសន្លឹកសញ្ញាបត្រច្បាប់ដើម បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាន់ទី៦

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការដកសន្លឹកសញ្ញាបត្រច្បាប់ដើម បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាន់ទី៦