ឆ្នាំសិក្សា ២០២៣-២០២៤! ចូលរៀនវគ្គទី១ ថ្ងៃទី២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣! និស្សិតនឹងទទួលបានការផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍សិក្សារហូតដល់ទៅ៣០%