ព្រឹត្តិការណ៍ BBU Virtual Career Talk រៀបចំដោយសាខាសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយខេត្តសៀមរាប កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃសុក្រទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ចាប់ផ្តើមពីម៉ោង៨ព្រឹកតទៅ..!

ព្រឹត្តិការណ៍ BBU Virtual Career Talk

រៀបចំដោយសាខាសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយខេត្តសៀមរាប

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃសុក្រទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ចាប់ផ្តើមពីម៉ោង៨ព្រឹកតទៅ

ចូលរួមដោយសេរី! មានវាគ្មិនល្អៗពីស្ថាបនរដ្ឋនិងឯកជនជាច្រើនចូលរួមចែករំលែកអំពីអាជីពនិងតម្រូវការការងារបច្ចុប្បន្ននិងអនាគត។

តណរភ្ជាប់មកកាន់កម្មវិធីតាម Online (Microsoft Teams)

https://bit.ly/3FSseWr

Scan QR code លើខិត្តប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយ