សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង

សូមជូនដំណឹង ដល់បេក្ខជនប្រលងចូលរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលមគ្គុទ្ទេសក៏ទេសចរណ៍ថ្នាក់ជាតិ ជំនាន់ទី៦ និងវគ្គមគ្គុទេសក៏ទេសចរណ៍ថ្នាក់តំបន់ ជំនាន់ទី២៧ សម្រាប់តំបន់សៀមរាប និងតំបន់ជុំវិញ សូមពិនិត្យឈ្មោះ និងអញ្ជើញមកមណ្ឌលប្រលង នៅថ្ងៃទី ០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ បានម៉ោង ១ សៀល នៅសាខាសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ខេត្តសៀមរាប។ សូមចុច Link ខាងក្រោមដើម្បី Download មើល៖ https://drive.google.com/…/1a1Gx53Uy_80UgPmaRgl6AEKTx9…/view