កម្រិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ឬ ថាហៅអនុបណ្ឌិត នៅសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ទាំង០៨ សាខាខេត្ត-រាជធានី

កម្រិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ឬ ថាហៅអនុបណ្ឌិត នៅសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ទាំង០៨ សាខាខេត្ត-រាជធានី ចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យចុះឈ្មោះចូលរៀន ចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅហើយ។
១. សម្រាប់អតីតនិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ នឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍ ២០% ភ្លាមៗ ដោយគ្រាន់តែមកចុះឈ្មោះក្នុងឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះ!

២. សម្រាប់និស្សិតថ្មី មកពីសាកលវិទ្យាល័យផ្សេង នឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍ ១៥% ភ្លាមៗ ដោយគ្រាន់តែមកចុះឈ្មោះក្នុងឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះ!

ការសិក្សាផ្តោតទៅលើការពង្រឹងជំនាញ ការសិក្សាផ្តោតទៅលើជំនាញអទិភាពក្នុង ការអភិវឌ្ឈន៍ប្រទេសជាតិ។

កម្មវិធីសិក្សា
កម្រិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់
Master’s Degree Programs
» មហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច
Faculty of Business Administration
» បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ឯកទេសគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច
Master of Business Administration (MBA)
» បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ឯកទេសគណនេយ្យ
Master of Accounting (M.Acc.)
» បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ឯកទេសហិរញ្ញវត្ថុ
Master of Finance (M.Fin.)

» មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម
Faculty of Law and Social Sciences
» បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ឯកទេសនីតិសាស្រ្ត
Master of Laws (LL.M or ML.)
» បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ឯកទេសរដ្ឋបាលសាធារណៈ
Master of Public Administration (MPA)

» មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា
Faculty of Science and Technology
» បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
Master of Information Technology (MIT)

» មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ មនុស្សសាស្រ្ត និងភាសា
Faculty of Arts, Humanities and Languages
» បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ឯកទេសភាសាអង់គ្លេស
Master of English (M.Eng.)

ចាប់ផ្តើមចុះឈ្មោះចូលរៀនពីថ្ងៃនេះតទៅ 
ចូលរៀន នៅថ្ងៃទី12 ខែមករា ឆ្នាំ2019
ទូរស័ព្ទលេខៈ 012 682 777, 015 682 777
Facebook Page: 
bbu.edu.kh