សកម្មភាពនិស្សិតកំពុងសិក្សា ស្រាវជ្រាវ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០១៨-២០១៩

សបប.បជ ៖ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០១៨-២០១៩ និស្សិតដែលកំពុងសិក្សា និង ទទួលនូវការបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់កម្មវិធីសិក្សា ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈ និង និស្សិតកំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ បាននឹងខិតខំធ្វើការ សិក្សាស្រាវជ្រាវ តាមមុខវិជ្ជានីមួយៗ ប្រកបដោយការយក ចិត្តទុកដាក់។