សកម្មភាពភាព ការធ្វើសារណាបញ្ចប់ឆ្នាំរបស់និស្សិត ជំនាន់ទី៩

សបប.បជ៖​ កាលពី ថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ សាខាសាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានធ្វើការរៀបចំ កម្មវិធី ការធ្វើបទបង្ហាញ សារណាបញ្ចប់ឆ្នាំ របស់និស្សិត ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី៨ ដើម្បីបញ្ចប់ក្រេឌីតសិក្សាក្នុងកម្រិតឧត្តមសិក្សា។