អាចទាញយក E-Documents តាមរយៈ Website: www.emerald.com or www.emeraldpublishing.com ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥​ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

បណ្ណាល័យសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ សូមជម្រាបនិងជូនដំណឹងដល់បុគ្គលិក សាស្រ្តាចារ្យ និងនិស្សិតទាំងឲ្យបានជ្រាបថា៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ បុគ្គលិក សាស្រ្តាចារ្យ និងនិស្សិតទាំងអស់អាចចូលអានឬទាញយកឯកសារគ្រប់ប្រភេទដោយឥគិតថ្លៃ E-Documents តាមរយៈ Website: www.emerald.com or www.emeraldpublishing.com

 

បញ្ជាក់ៈ ត្រូវភ្ជាប់ WiFi រឺ ប្រើប្រាស់ Internet របស់សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយទើបអាចទាញយកឯកសារទាំងនេះបាន