នៅ​ថ្ងៃទី 13 ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ 2018 សាកល​វិទ្យា​ល័យ​បៀល​ប្រា​យ រាជធានី​ភ្នំពេញ

នៅ​ថ្ងៃទី 13 ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ 2018 សាកល​វិទ្យា​ល័យ​បៀល​ប្រា​យ រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​រៀបចំ​កម្មវិធី​ប​ណ្ដុះ​បណ្ដាល ការ​យល់ដឹង​ពី​សុវត្ថិភាព​អគ្គី​ភ័យ​និង​នីតិ​វិធី​ជ​ម្លៀ​ស​ខ្លួន ដើម្បី​ដោះស្រាយ​គ្រា​មាន​អាសន្ន​