គណៈគ្រប់គ្រងសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយសាខាសៀមរាប បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយក្រុមការងារ NGO Hearts of Gold

នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៣​​ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨​ គណៈគ្រប់គ្រងសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយសាខាសៀមរាប បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយក្រុមការងារ NGO Hearts of Gold នៃប្រទេសជប៉ុន ដោយផ្តោតទៅលេីកម្មវិធីបង្រៀនភាសាជប៉ុនដោយគ្រូជាជនជាតិជប៉ុននៅសាកលវិទ្យាល័យតែម្តង។