ក្រសួងអប់រំចាត់ទុកកម្មវិធីបោះជំរំយុវជនជាសកលលើកទី៥ឆ្នាំ២០១៨ជាចំណែកមួយដ៍សំខាន់

ក្រសួងអប់រំចាត់ទុកកម្មវិធីបោះជំរំយុវជនជាសកលលើកទី៥ឆ្នាំ២០១៨ជាចំណែកមួយដ៍សំខាន់ធ្វើឲ្យនិស្សិតជោគជ័យនាពេលអនាគត។