សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ រាជធានីភ្នំពេញ បានចូលរួម ពិព័ណ៌សិស្ស និងការបង្ហាញ ផលិតផលសហគ្រិន ឧស្សាហកម្មឆ្នាំ២០១៨

សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ រាជធានីភ្នំពេញ បានចូលរួម ពិព័ណ៌សិស្ស និងការបង្ហាញ ផលិតផលសហគ្រិន ឧស្សាហកម្មឆ្នាំ២០១៨ និងវេទិកាជំនួបលើកទី៦ អាស៊ាន កូរ៉េ ផ្នែកវិស្វកម្ម ស្តីពី កសិកម្ម ឧស្សាហកម្ម បច្ចេកវិទ្យា សម្រាប់យុវជន សាធារណៈ និងឯកជន នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៨-២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨