កម្មវិធីសិក្សាកម្រិតបរិញ្ញាបត្ររង បរិញ្ញាបត្រ ចាប់ផ្តើមចុះឈ្មោះចូលរៀនពីថ្ងៃនេះតទៅលើកទី១ នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០

កម្មវិធីសិក្សា កម្រិតបរិញ្ញាបត្ររង និងបរិញ្ញាបត្រ នៅសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ទាំង៨ សាខាខេត្ត-រាជធានី

#កម្រិតអប់រំឧត្តមសិក្សា »​ #បរិញ្ញាបត្រសិល្បៈ*
» ជំនាញ គ្រប់គ្រងទូទៅ
» ជំនាញ គណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ
» ជំនាញ ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ
» ជំនាញ ទីផ្សារ
» ជំនាញ ធុរកិច្ចអន្តរជាតិ
» ជំនាញ គ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យនិងដីធ្លី
» ជំនាញ គ្រប់គ្រងទេសចរណ៍និងបដិសណ្ឋារកិច្ច
» ជំនាញ ភាសាអង់គ្លេស
» ជំនាញ បង្រៀនភាសាអង់គ្លេសជាភាសាបរទេស
» ជំនាញ នីតិសាស្រ្ត
» ជំនាញ ស្ថាបត្យកម្ម និងនគរូបនីយកម្ម

#បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រ*
» ជំនាញ សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
» ជំនាញ ផលិតកម្មកសិកម្មនិងទីផ្សារ
» ជំនាញ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
» ជំនាញ វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល
» ជំនាញ វិស្វកម្មអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិច

#កម្រិតបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈ
» បរិញ្ញាបត្រឯកទេសគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច
» បរិញ្ញាបត្ររងឯកទេសគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច
» បរិញ្ញាបត្រឯកទេសគណនេយ្យ
» បរិញ្ញាបត្ររងឯកទេសគណនេយ្យ
» បរិញ្ញាបត្រឯកទេសហិរញ្ញវត្ថុ
» បរិញ្ញាបត្ររងឯកទេសហិរញ្ញវត្ថុ
» បរិញ្ញាបត្រឯកទេសទីផ្សារ
» បរិញ្ញាបត្ររងឯកទេសទីផ្សារ
» បរិញ្ញាបត្រឯកទេសគ្រប់គ្រងទេសចរណ៍
» បរិញ្ញាបត្ររងឯកទេសគ្រប់គ្រងទេសចរណ៍
» បរិញ្ញាបត្រឯកទេសភាសាអង់គ្លេស
» បរិញ្ញាបត្ររងឯកទេសភាសាអង់គ្លេស
» បរិញ្ញាបត្រឯកទេសនីតិសាស្រ្ត
» បរិញ្ញាបត្ររងឯកទេសនីតិសាស្រ្ត
» បរិញ្ញាបត្រឯកទេសរដ្ឋបាលសាធារណៈ
» បរិញ្ញាបត្ររងឯកទេសរដ្ឋបាលសាធារណៈ
» បរិញ្ញាបត្របច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
» បរិញ្ញាបត្ររងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
» បរិញ្ញាបត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល
» បរិញ្ញាបត្ររងបច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល
» បរិញ្ញាបត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិច
» បរិញ្ញាបត្ររងបច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មអគ្គិសនី និងអេឡិចសត្រូនិច
» បរិញ្ញាបត្រឯកទេសស្ថាបត្យកម្ម
» បរិញ្ញាបត្ររងឯកទេសស្ថាបត្យកម្ម

#ចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ !
#លើកទី» ថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០

ទូរស័ព្ទលេខៈ ០៨៨ ៩៩៩៩ ៣០៧​ / ០១៧ ៩៥ ០៩ ៥៦ / ០៨១ ៥៦ ៧៥ ៧៣ 
Facebook Page: សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយសាខាខេត្តរតនគិរី