សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ រាជធានីភ្នំពេញ បានរៀបចំ សិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មប្តូរប្រាក់

នៅថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ រាជធានីភ្នំពេញ បានរៀបចំ សិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មប្តូរប្រាក់ ដោយមានបទបង្ហាញដោយ គណៈគ្រប់គ្រង ARONEX CORPORATION ដល់និស្សិតនៃមហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងធុរកិច្ជ ជំនាញ គណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារ។