ការចុះកម្មសិក្សារបស់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ

ការចុះកម្មសិក្សានៅសហគ្រាសម្រុំធម្មជាតិ SPLE ស្តីពី ការផលិតសង្វាក់ផលិតកម្ម និង គំនិតសហគ្រិនដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ រាជធានីភ្នំពេញ។ សៀមរាម ០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩