សេចក្ដីជូនដំណឹង

សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ បុគ្គលិក សាស្ត្រាចារ្យ និងនិស្សិតទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា៖
- សាស្រ្តាចារ្យ និងនិស្សិតទាំងអស់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យឈប់សម្រាកពីការសិក្សាចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះ រហូតដល់មានការជូនដំណឹងសារជាថ្មី។

- ចំពោះបុគ្គលិកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល និងមហាវិទ្យាល័យទំាងអស់មកបំពេញការងារតាមភារកិច្ចជាធម្មតា និងត្រូវប្រតិបត្តិឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនស្របតាមបទដ្ឋានណែនាំស្ដីពីសុខភាពអនាម័យសាធារណៈរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល។

- ចំពោះព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត សូមទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ និងផេកសាកលវិទ្យាល័យតាមសាខានីមួយៗ ឬ ទំនាក់ទំនងលេខ៖ 012 682 777, 015 682 777

យោង៖ សេចក្តីណែនាំលេខ ១៣ អយក. សណន ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។