កម្មវិធីសិក្សាកម្រិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

កម្មវិធីសិក្សាកម្រិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ សូមផ្តល់ជូនវគ្គសិក្សាថ្មី សម្រាប់ជំនាញដូច ខាងក្រោម៖
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងធុរកិច្ច (MBA)
-ឯកទេស គ្រប់គ្រង (in Management)
-ឯកទេស គណនេយ្យ (in Accounting)
-ឯកទេស ហិរញ្ញវត្ថុ (in Finance)
-ឯកទេស ទីផ្សារ (in Marketing)
-ឯកទេស គ្រប់គ្រងសហគ្រិនភាព (in Entrepreneurship Management)

ចាប់ផ្តើមទទួលចុះឈ្មោះសិក្សា និងចូលរៀន
នៅថ្ងៃទី២៣-ឧសភា-២០២២ (ចន្ទ- សុក្រ)
នៅថ្ងៃទី២៨-ឧសភា-២០២២ (សៅរ៍-អាទិត្យ)
Register Online: 
https://bit.ly/3dxAMWL/
Location: https://goo.gl/maps/heuTNtvbNACcHHmv5/
ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទង
Tel: 012 682 777, 015 682 777
Facebook Page: bbu.edu.kh