សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

សូមជូនដំណឹងដល់និស្សិត ទាំងអស់ ដែលបាននឹងកំពុងសិក្សាជាមួយកម្មវិធី Microsoft Teams និងក្នុងគ្រុប Telegram នៃថ្នាក់នីមួយៗ ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗ តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក

សូមធ្វើការចុចតំណ (Link) ដូចខាងក្រោម:
1. Join Teams : https://bit.ly/3jzSWY8
2. Join Telegram : BBU Distance Learning
https://t.me/BBULearning
3. Join Group : https://bit.ly/2VYQ9OY