បន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិត នៅសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ

បន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិត នៅសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ

សម្រាប់អតីតនិស្សិត #BBU នឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍ 20% និងនិស្សិតថ្មី មកពីសាកលវិទ្យាល័យផ្សេង នឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍ 15% ដោយគ្រាន់តែមកចុះឈ្មោះសិក្សានៅសាខាខេត្ត-រាជធានីនៃ #សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ!

កម្រិតអនុបណ្ឌិតដូចខាងក្រោម៖
» គ្រប់គ្រងធុរកិច្ច (MBA)
» គណនេយ្យ (M.Acc.)
» ហិរញ្ញវត្ថុ (M.Fin.)
» ភាសាអង់គ្លេស (M.Eng.)
» បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន (MIT)
» នីតិសាស្រ្ត (LL.M or ML.)
» រដ្ឋបាលសាធារណៈ (MPA)

ចាប់ផ្តើមចុះឈ្មោះចូលរៀនពីថ្ងៃនេះតទៅ 
ចូលរៀន នៅថ្ងៃទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩

ការអប់រំ គឺជាការវិនិយោគដែលទទួលបានមូលធនមនុស្ស និងប្រាក់ចំណូលពេញមួយជីវិត

សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ រាជធានីភ្នំពេញ អគារភ្នំពេញសិនធើរ មហាវិថីសម្ដេចសុធារស សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចម្ការមន

ទូរស័ព្ទលេខៈ 023 987 700, 012 682 777, 015 682 777, 066 9 8888 6
Facebook Page: 
bbu.edu.kh
Website : https:bbu.edu.kh