កម្មវិធីសិក្សាកម្រិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

សូមផ្តល់ជូនវគ្គសិក្សាថ្មី បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់វិទ្យាសាស្ត្រ Master of Science (M.Sc.) ជំនាញបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន in Information Technology

-ចាប់ផ្តើមទទួលចុះឈ្មោះសិក្សាចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ

-ចូលរៀននៅថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២

-ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខៈ 012/015 682 777/015788 111/070 691 958