សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ចាប់ផ្ដើមវគ្គសិក្សាថ្មី កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ ជាន់ខ្ពស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ចាប់ផ្ដើមវគ្គសិក្សាថ្មី កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ ជាន់ខ្ពស់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
Master of Information Technology (MIT)
- in Software Engineering
- in Network Engineering
- in Mobile Applications

ចូលរៀនថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១
ចុះឈ្មោះសិក្សា និងចូលរៀនតាមប្រព័ន្ធ អនឡាញ (LMS) នឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍ សិក្សា 25% (BBU Alumni)

Register Online - https://bit.ly/3dxAMWL
Tel: 012 682 777, 015 682 777