សេចក្តីជូនដំណឹង វគ្គតឆ្នាំតាមឆមាស ឆ្នាំទី២ ឆមាសទី១

សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ (រាជធានីភ្នំពេញ) សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ និស្សិតទាំងពីរភេទដែលមានបំណងចង់បន្តការសិក្សាកម្រិតបរិញ្ញាបត្រ សម្រាប់មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា និងមហាវិទ្យាល័យ នីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម ។ 
១- ចូលរៀនថ្ងៃទី១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ សម្រាប់ក្រុមសិក្សាចន្ទ-សុក្រ

សូមទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ៖ 012 682 777, 015 682 777