សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតឯកទេសគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច ភាសាអង់គេ្លស នីតិសាស្ដ្រ រដ្ឋបាលសាធារណៈ ព័ត៌មានវិទ្យា និងថ្នាក់អនុបណ្ឌិតជាច្រើនទៀត ចូលសិក្សានៅថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ (សម្រាប់ចន្ទ-សុក្រ) និង ថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ (សម្រាប់សៅរ៍-អាទិត្យ)

សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតឯកទេសគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច ភាសាអង់គេ្លស នីតិសាស្ដ្រ រដ្ឋបាលសាធារណៈ ព័ត៌មានវិទ្យា និងថ្នាក់អនុបណ្ឌិតជាច្រើនទៀត។

ចុះឈ្មោះចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ 
ចូលសិក្សានៅថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ (សម្រាប់ចន្ទ-សុក្រ) និង ថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ (សម្រាប់សៅរ៍-អាទិត្យ)

ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទង សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ អគារភ្នំពេញសិនធ័រ។

ទូរស័ព្ទលេខៈ 023 987 700, 012 793 363, 012 682 777, 015 682 777 ឬ ទស្សនាគេហទំព័រ bbu.edu.kh

#ការអប់រំ គឺជាការវិនិយោគដែលទទួលបានមូលធនមនុស្ស និងប្រាក់ចំណូលពេញមួយជីវិត