សេចក្ដីជូនដំណឹង

ស្តីអំពីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធពីចម្ងាយ និង/ឬ ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនៅបៀលប្រាយ

លក្ខខណ្ឌនៃការសិក្សា

សូមនិស្សិតទាំងអស់ដែលបាននឹងកំពុងសិក្សាជំនាន់២០ ឆ្នាំទី១ ឆមាសទី១ នឹងត្រូវបន្តចូលរៀនឆមាសទី២ សូមនិស្សិតទាំងអស់ជួយបំពេញទម្រង់ចូលរៀនតាមប្រព័ន្ធពីចម្ងាយ និង/ឬ ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ដោយគ្រាន់តែផ្តល់ Email ដែលបាន បានចុះឈ្មោះហើយ ជាមួយ Microsoft Teams តាមរយៈចុច លើតំណ (Link) នេះ https://bit.ly/2C3La8f រួចហើយ សូមចុចលើប៊ូតុង Submit ឱ្យបានមុនថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។