វគ្គតឆ្នាំសិក្សាតាមឆមាសនៅសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ រាជធានីភ្នំពេញ