អបអរសាទរ ​ពិធី​ប្រគល់​សញ្ញាបត្រ កម្រិត​បរិ​ញ្ញាប​ត្រ​រង​ ​បរិ​ញ្ញាប​ត្រ បរិ​ញ្ញាប​ត្រ​ជាន់ខ្ពស់ និង​បណ្ឌិត​ ​នៅសាកល​វិទ្យា​ល័យ​បៀល​ប្រា​យ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ​មាន​កិ​ត្ដិ​យស​សូមជ​ម្រា​ប​ជូន​ដំ​ណឹ​ង​ដល់​និ​ស្សិត​ដែល បានបញ្ចប់​ការសិក្សា​ដោយ​ជោគ​ជ័​យ​កម្រិតបរិញ្ញាបត្ររងជំនាន់ទី13 ទី14 និងទី15 កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី11 ទី12 និងទី13 និងកម្រិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាន់ទី12 ទី13 និងទី14 និងកម្រិតបណ្ឌិត ជំនាន់ទី5 ទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា៖ សាកលវិទ្យាល័យនឹងរៀបចំពិធីបិទវគ្គប្រគល់សញ្ញាបត្រជាផ្លូវការ នៅថ្ងៃទី14 ខែមីនា ឆ្នាំ2017​ នៅសាលមហោស្រពកោះពេជ្រ។
   
Build Bright University is proud to host the 60th ASAIHL Conference on 2 - 4 December, 2015 in the historical town of Cambodia, Siem Reap.
សិក្ខាសាលាស្តីពីឧបករណ៍ MikroTik ជូនដល់សាស្ត្រា និងនិស្សិតផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ រាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ផ្តើមទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃ ផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ

នៅថ្ងៃទី២៥ មីនា ឆ្នាំ២០១៧

 

Institute of Post Graduate Studies

Vision

Institute of Post Graduate Studies (IPGS) will be one of the leading and innovative centres of higher learning in the University

Mission

Building Institute of Post Graduate Studies (IPGS) as one of the most innovativeand excellent centres of higher learning in the University to meet the changing needs of human resources in the country, region and at global level.

General Overview of The Program

The Institute of Postgraduate Studies of Build Bright University offers both Master and Ph.D. level programs and is widely known for its innovation and excellence in both teaching and research. It is the most dynamic institution which offers its programs through several Graduate Schools, such as :

Study Opportunities

The university offers excellent study opportunities for all students at Post Graduate level. The subjects taught at Post Graduate level are research based and require active participation from students to complete their course work. The level of teaching can widely be comparable to international standards because of the involvement of both local and international professors having vast experience on their respective areas of teaching. After completing the Master level programs, students may join the Ph.D. program of the university to pursue their research work under the active guidance of their respective Research Supervisors and on completing their research work they will be awarded with the degree of Doctor of Philosophy. Thus, the university offers a bright career for the students at higher level of learning and the Institute of Post Graduate Studies is committed to accomplish this objective.

Degree Offered

On successful completion of the Master/Ph.D. Program, the students will be awarded with their degree in their respective fields approved by the Ministry of Education, Youth and Sport, Royal Government of Cambodia. In Case of International Program, the concerned university will award the degree.

Duration, Term and Credit

The Master Programme of the university comprises of two academic years and consisting of five terms. The whole program is of 51 credits.

Each course equals three credits which are equivalent to 45 hours of teaching.

The Ph.D. programme of the university comprises of three academic years and the program is of 54 credits. The total credit of the program is divided into several activities to be carried out by the research scholars for completing their research work including both classroom teaching and field research work. For detailed, please refer to the Doctoral Programs.

The International Programme of the university comprises of:

 • Minimum Duration
  • Two years (4 semesters) in normal case.
  •  1 1/2 years (3 semesters) in case of lateral entry.
 • Maxumum Duration – 4 years
 • 72 Credits.
Evaluation Procedure
 • Except the final examination subjects, in case of all other subjects in the program, the following methods of assessment shall be followed to focus on the learning outcomes of the students.
  1. Class Assessment – 50%

   Group/Individual – Quizzes, discussion and presentation, case analysis and presentation, exercise and problem solving.
   (Focus is continuous process of evaluation)

  2. Home Assignment – 50%

   Individual – Topic for research and presentation, submission of assignment based on research on the topic

   (Teacher of the specified subject shall be free to adopt appropriate methods of the students' assessment based on the above general principle).

 • For final examination subjects instead of home assignment (50%), the final comprehensive examination shall be done and the class assignment shall be followed as usual.
Grading System

Students securing different percentages of scores in aggregate would get the grades as below

Percentage Grade Points Remark
85 - 100 A 4.0 Excellent
80 - 84 B+ 3.5 Very Good
70 - 79 B 3.0 Good
65 - 69 C+ 2.5 Fairly Good

Tuition Fees
 • For Master Programmes
  Local Candidates
  1. At the beginning of each term – US$ for five terms
   OR
  2. a. At the time of admission         – US$
   b. Beginning of the third term    – US$
   OR
  3. One time payment at the time of admission – US$
  Foreign Candidates
  • At the beginning of each term – US$ for five terms
 • For Master IT and TT (International Program)
  Local Candidates
  1. At the beginning of Second Semester (Lateral Entry) – US$
  2. At the beginning of the Third Semester – US$
  3. At the beginning of the Fourth Semester – US$
 • For DBA Programmes
  Local Candidates
  • One time payment at the time of admission – US$
  • At the beginning of each term – US$
  Foreign Candidates
  • One time payment at the time of admission – US$
  • At the beginning of first and second of each term – US$
  • And third term of each year – US$
 • For Ph.D. Programmes
  Local Candidates
  • One time payment at the beginning of the first term of each year – US$
  • a. First installment (at the beginning of first term of each year) – US$
  • b. Second installment (at the beginning of Second term of each year) – US$
  Foreign Candidates
  • One time payment at the beginning of the first term of each year – US$
  • a. First installment (at the beginning of first term of each year) – US$
  • b. Second installment (at the beginning of Second term of each year) – US$
Admission Requirement

The admission to any Master Programme requires a completion of bachelor degree and DBA or Ph.D. programme requires a completion of master degree from any recognized University/ Institution duly recognized by the Ministry of Education, Youth and Sport. For any specific program, please refer to the admission requirement of respective Graduate School.

Course

The The Institute of Postgraduate Studies offers several Master Programs along with the Ph.D. Program through Graduate Schools. The Master Programs are Master of Business Administration, Master of Economics, Master of Rural Development and Project Management, Master of Tourism and Hospitality, Master of Information Technology, Master of Law and Political Science, Master of Public Administration and Master of Education. Please refer to the Graduate Schools for respective program in detail.