អបអរសាទរ ​ពិធី​ប្រគល់​សញ្ញាបត្រ កម្រិត​បរិ​ញ្ញាប​ត្រ​រង​ ​បរិ​ញ្ញាប​ត្រ បរិ​ញ្ញាប​ត្រ​ជាន់ខ្ពស់ និង​បណ្ឌិត​ ​នៅសាកល​វិទ្យា​ល័យ​បៀល​ប្រា​យ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ​មាន​កិ​ត្ដិ​យស​សូមជ​ម្រា​ប​ជូន​ដំ​ណឹ​ង​ដល់​និ​ស្សិត​ដែល បានបញ្ចប់​ការសិក្សា​ដោយ​ជោគ​ជ័​យ​កម្រិតបរិញ្ញាបត្ររងជំនាន់ទី13 ទី14 និងទី15 កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី11 ទី12 និងទី13 និងកម្រិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាន់ទី12 ទី13 និងទី14 និងកម្រិតបណ្ឌិត ជំនាន់ទី5 ទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា៖ សាកលវិទ្យាល័យនឹងរៀបចំពិធីបិទវគ្គប្រគល់សញ្ញាបត្រជាផ្លូវការ នៅថ្ងៃទី14 ខែមីនា ឆ្នាំ2017​ នៅសាលមហោស្រពកោះពេជ្រ។
   
Build Bright University is proud to host the 60th ASAIHL Conference on 2 - 4 December, 2015 in the historical town of Cambodia, Siem Reap.
សិក្ខាសាលាស្តីពីឧបករណ៍ MikroTik ជូនដល់សាស្ត្រា និងនិស្សិតផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ រាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ផ្តើមទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃ ផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ

នៅថ្ងៃទី២៥ មីនា ឆ្នាំ២០១៧

 

 

   Phnom Penh Study Center(Head Office)

TONLE BASAC STUDY CENTER

Address:
Tonle Basac Building (Main Campus) :
Grey building, Samdech Sothearos blvd.,
near Samdech Hun Sen Park, Phnom Penh,
Cambodia

Tel: +855-23 987 700
Fax: +855-23 987 900

Background


Faculty of Management and Law (FML) was founded in 2000 and situated in the heart of Phnom Penh capital. It has two main teaching buildings known as FML's Campus in Khan Daunpenh . The distance between each campus is about ten-minute driving. The administrative head office remained on both campuses. The Faculty initially focused its training programs on two specific fields: Management and Law which offered the two-year associate and the four-year bachelor degrees related to both fields. As the number of learners has significantly increased, FML has expanded its training programs. Eventually, it has completely transformed to become a university and took the name as Build Bright University (BBU) in 2002.

The third and biggest campus, Tonle Basak Campus, has emerged on the most public concentrated area along the Tonle Basac river in Khan Chamkarmon. The university's head office has then moved to locate on this campus. Today, the three campuses have over 12,000 students enrolled in different courses among six Faculties: Business Management, Tourism & Hospitality, Sciences & Technologies, Education & Languages, Law & Social Sciences, and Foundation year.

Geographical Location


All three campuses remain in the heart of Phnom Penh capital, where most activities related to commercial trades, businesses, social/cultural/sport events, public services, government & non-governmental administrations, and tourist activities are concentrated. Interestingly, the main campus, Tonle Basac campus is located on the south-central part of Cambodia, at the confluence of the Tonle Sap and Mekong rivers, where students can enjoy the river view, city theme parks and green landscapes. Phnom Penh is the largest, most populous, and is home to about 2 million of Cambodia's population of 13.8 million.

BBU Tonle Basac campus is a six-storey building, built on 60m x 450m land space and located at: Grey building, Samdech Sothearos blvd, Sangkat Tonle basac, Khan Chankarmon, Near Samdech Hunsen Park, Phnom Penh. BBU Toul Svay Prey campus is a three-storey building, built on 12m x 16m land space and located at: # 49S, street 205 across 356, Sangkat Toul Svay Prey II, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.

BBU Daun Penh campus is a four-storey building, built on 12m x 32m land space and located at: # 28, Street. 184 or 200, Sangkat Phsar Thmei III, Khan Duan Penh, Phnom Penh.

Administrators


The BBU’s Phnom Penh Campus is run and managed under the leadership of Rector and Vice-rectors. Additionally, there are also President and one Vice-president who coordinate between the offices. Phnom Penh Campus has a total of 147 staffs working full time in 25 different offices: Accounting Office, Treasury Office, Inventory and Logistic Office, Registration Office, Internal Audit Office, Academic Office, Statistic Office, Continuous Study Office, Examination Control Office, Administration Office, Human Resource Office, Rector Office, Research and Development Office, Operation and Maintenance Office, Training and Information Technology Office, Information System Development, and Information and Communication Technology Office, Legal and Coordination Office, Quality Assurance Office, Student Service Office, Health Service Office, Sports Office, Information Service Office, Post Graduate Office and International Study Office.

Each of the offices is managed by the Head and a Deputy Head of office. These 25 Offices have different work but they closely coordinate to provide a smooth flow of work. They are the backbone to support to the students and the teaching staff.

Education Focus


Phnom Penh is the capital city of Cambodia. It is the largest and the most populous part of the country. It is a significant global and domestic tourist destination and also the commercial, political and cultural hub of Cambodia. It is home to about 2 million of Cambodia's population of 13.8 million. Based on the multi-ethnic region, the education Program in Phnom Penh Campus is also adapted and designed distinctively. The teaching curriculum and education programs have been designed to meet the diversity of needs. Phnom Penh Campus offers the following degrees: Associate Degree, Bachelor Degree, Master Degree and Doctoral Degree. For Associate and bachelor degrees, there are six faculties such as Faculty of Business Management, Faculty of Tourism and Hospitality, Faculty of Sciences and Technology, Faculty of Education and Languages, Faculty of Law and Sciences and Department of Foundation year.

  • The fields in the Faculty of Business Management are Accounting, Finance and Banking, Marketing, Project and Program Development, Economic, International Business Management.
  • The field in the Tourism and Hospitality are Tourism Management and Hospitality Management.
  • The field in the Faculty of Sciences and Technology are Electricity, Electronic, Engineering, Network Design and Programming.
  • The field in the Faculty of Law and Social Sciences are Public Law and Private Law.

In order to conform to the requirement of Accreditation Committee of Cambodia (ACC), The Phnom Penh Campus has started implementing its Foundation Year Program since academic year 2005-2006 and recognized to issue the Foundation Year Certificates to the students upon completion of the program. The well designed programs and curriculums offer the students good opportunity to be employed in their fields of specialization.

Enrollments


Since the first academic year 2000 -2001 until now, Phnom Penh Campus has offered the education service to more than 10000 students on several degrees such as Associate degree, Bachelor Degree, Master Degree, and Doctoral Degree. For this academic year 2006-2007, there are about 2000 students who enrolled in Phnom Penh Campus.

New students register for classes for each promotion and by each stage as determined by Build Bright University. They register one week before classes start. Registration dates are listed on the academic Calendar which is available in the Academic Service Department. Students register according to their year of study. The Registration period is three to seven days long.

Students who register for associate degree must have their high school certificate, or equivalent documents. Bachelor degree must have their high school certificate or equivalent document; Master degree must have their Bachelor certificate or equivalent document; Doctoral degree must have their Master degree or equivalent documents. The staff usually assist new students to ensure that they fill in the registration form correctly.