អបអរសាទរ ​ពិធី​ប្រគល់​សញ្ញាបត្រ កម្រិត​បរិ​ញ្ញាប​ត្រ​រង​ ​បរិ​ញ្ញាប​ត្រ បរិ​ញ្ញាប​ត្រ​ជាន់ខ្ពស់ និង​បណ្ឌិត​ ​នៅសាកល​វិទ្យា​ល័យ​បៀល​ប្រា​យ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ​មាន​កិ​ត្ដិ​យស​សូមជ​ម្រា​ប​ជូន​ដំ​ណឹ​ង​ដល់​និ​ស្សិត​ដែល បានបញ្ចប់​ការសិក្សា​ដោយ​ជោគ​ជ័​យ​កម្រិតបរិញ្ញាបត្ររងជំនាន់ទី13 ទី14 និងទី15 កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី11 ទី12 និងទី13 និងកម្រិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាន់ទី12 ទី13 និងទី14 និងកម្រិតបណ្ឌិត ជំនាន់ទី5 ទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា៖ សាកលវិទ្យាល័យនឹងរៀបចំពិធីបិទវគ្គប្រគល់សញ្ញាបត្រជាផ្លូវការ នៅថ្ងៃទី14 ខែមីនា ឆ្នាំ2017​ នៅសាលមហោស្រពកោះពេជ្រ។
   
Build Bright University is proud to host the 60th ASAIHL Conference on 2 - 4 December, 2015 in the historical town of Cambodia, Siem Reap.
សិក្ខាសាលាស្តីពីឧបករណ៍ MikroTik ជូនដល់សាស្ត្រា និងនិស្សិតផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ រាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ផ្តើមទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃ ផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ

នៅថ្ងៃទី២៥ មីនា ឆ្នាំ២០១៧

 

 

     ADMISION INFORMATION
 

Build Bright University has adapted the semester system. Academic year is varied to the programs but the first semester of the first year of Foundation Year, Associate Degree, Bachelor Degree, Master Degree and Doctor of Philosophy are determined by the management. A semester has sixteen weeks.
 
Undergraduate Programmes
 • General Requirements for Admission
 • How to Apply
 • Tuition Fees
 • Grading System
Postgraduate Programmes
 • General Requirements for Admission
 • How to Apply
 • Tuition Fees
 • Grading System

Course Load
A student's course load may vary from program to program. The minimum for students in Foundation Year is 5 courses per semester, students in Associate Degree need to study 6 courses per semester, students in Bachelor Degree need to study 6 courses per semester. However for the final year it will depend on the programs. Students in Master Degree need to study 3 courses per term and students in Doctoral Degree need to study two courses in first semester then they will do research.

Examination
Each program studied at Build Bright University concludes with a written examination. The examination is conducted every semester under the supervision of the university. Besides, there is a final state examination which is controlled by the Ministry Education, Youth and Sports. Failed candidates are entitled to re-do the examination. However, students who failed twice for undergraduate and once for postgraduate, they have to restart the course again. To ensure that examinations properly conducted in the university, strict rules and procedures are established with the participation of the Quality Assurance Bureau and all departments concerned. The examination control office help control in all examinations from undergraduate to post graduate levels, and in all BBU's campuses in Phnom Penh as well as in the provinces.

Credit Transfer
Build Bright University accepts transfer students provided that they are in good standing with the last university attended which is recognized by Ministry of Education Youth & Sports. The maximum number of credit transferred depends on the requirement of specific program. To ensure proper processing of applications for admission, each student must request an official transcript and forward it to the concerned office. The request transfer will be approved by the management of University.

Graduation:
In order to graduate, students must complete all credits based on program requirements. Student should refer to the specific program course of Build Bright University. To graduate, students must earn a minimum grade of C for Under Graduate and C+ for Post Graduate for all courses. The Academic Council requires the students to study at least, 2 academic years for Associate Degree, 4 academic years for Bachelor Degree, 2 academic years for Master and 3 academic years for Doctoral Degree.
 
Undergraduate Programmes

General Requirement

The applicant for Associate program must have high school diploma or equivalent degree or a certificate certifying that he/she did not pass the high school examination. The applicant for Bachelor program must have high school diploma or equivalent degree from a duly recognized school.


How to Apply

Build Bright University offers walk-in application on arrival at any of the campuses of the university and new students register for classes during the opening week. The prospective students must:

 • Have transcript from any school which is recognized by Ministry of Education, Youth and Sports
 • Fill out the admission application form, specify the program, faculty, major etc., sign their name, application date and attach three 4 x 6 cm. photographs.
 • Submit the application form and documents for admission along with tuition fee depend on the program.
Tuition Fees
Faculty Tuition Fee (USD)
Associate Degree
Tuition Fee (USD)
Foundation Year
Tuition Fee (USD)
Bachelor Degree
Semester Annual Semester Annual Semester Annual
Agricultural Sciences            
Economics            
Business Management            
Tourism and Hosptality            
Law and Social Sciences            
Sciences and Technology            
Engineering and Architecture            
Educational Science and Languages            

  Grading System
All required study programmes, comprehensive examinations, Assignments, Projects, Thesis and Dissertations are graded by faculties and sent to the academic administration. Different levels of achievement are graded as follows:
A Grade Point Average "C" is required for graduation in undergraduate studies.
 
Postgraduate Programmes
 
General Requirement
The applicant for Master degree must have a bachelor degree in respective discipline or related area in which he/she is interested to pursue the study he/she must graduate from recognized institute.

How to Apply
Build Bright University offers walk-in application on arrival at any of the campuses of the university and new students register for classes during the opening week. The prospective students must:
 • Have transcript from any school which is recognized by Ministry of Education, Youth and Sports
 • Fill out the admission application form, specify the program, faculty, major etc., sign their name, application date and attach three 4 x 6 cm. photographs.
 • Submit the application form and documents for admission along with tuition fee depending on the program.

Tuition Fees

Faculty

Tuition Fee (USD)
Master Degree

Tuition Fee (USD)
Ph.D Local

Tuition Fee (USD)
Ph.D International

Tuition Fee (USD)
Ph.D Local and International

Semester

Annual Semester Annual Semester Annual Semester Annual
Business Administration - - - - - -

-

-
Economic - - - - - - - -
Law and Political Science - - - - - - - -
Tourism and Hospitality - - - - - - - -
Rural Development & Project Mgt - - - - - -

-

-
Art in Education - - - - - - - -
Art in English - - - - - - - -
Information Technology (Local) - - - - - -

-

-
Information Technology (International) - - - - - - - -
 
Grading System

All required study programmes, comprehensive examinations, Assignments, Projects, Thesis and Dissertations are graded by faculties and are sent to the academic administration.

Different levels of achievement are graded as follows:
A Grade Point Average "C+" is required for graduation in post-graduate studies.

 
 
<< back top