សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ សាខាខេត្ត សៀមរាប ចាប់ពីថ្ងៃទី០៨ ដល់ ១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩

ក្រុមការងារធានាគុណភាពអប់រំផ្ទៃក្នុង ចុះពិនិត្យ វាយតម្ម និងផ្ទៀងផ្ទាត់ភស្តុតាងជាក់ស្តែងលើការអនុវត្តស្តង់ដាទាំង៩ និងរៀបចំកែលម្អរបាយការណ៍ស្វ័យវាយតម្លៃ សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ សាខាខេត្ត សៀមរាប ចាប់ពីថ្ងៃទី០៨ ដល់ ១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩។