វគ្គសិក្សាថ្មី ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ-បរិញ្ញាបត្ររង សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២ ចាប់ទទួលចុះឈ្មោះសិក្សាពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ និស្សិតនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ២៥% ចូលរៀន៖ វគ្គទី១ នៅថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២