អបអរសាទរពិធីការពារសារណា បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាន់ទី១៤ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៥-២០១៩ នៅសាខាសាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ ​ខេត្តសៀមរាប